מרץ
21

חובות הדיווח של חברה פרטית

image

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ותקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), תש"ס-1999 (להלן: "תקנות הדיווח") מחויבת כל חברה פרטית הרשומה בישראל במשלוח דיווחים שוטפים לרשם החברות בגין פעולות שונות בהן היא נוקטת וכן בדיווח שנתי מפורט.

בהתאם להוראות פרק שלישי לחוק החברות חברה פרטית תשלח לרשם החברות בתוך 14 יום מקיום האסיפה השנתית, או במקרה בו אין החברה מקיימת אסיפות שנתיות אחת לשנה ולא יאוחר מ- 14 יום ממועד שליחת הדוחות הכספיים השנתיים לבעלי המניות.

הדוח השנתי יערך לפי טופס 5 שבתוספת לתקנות הדיווח, ייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או דירקטור שהדירקטוריון הסמיכו לכך ויצוין בו, בן היתר:

כי החברה ערכה דוחות כספיים שבוקרו בידי רואה חשבון מבקר ושאושרו ונחתמו בידי הדירקטוריון.

התאריך אשר לגביו נערך המאזן.

כי החברה הציגה את הדוחות המבוקרים באסיפה השנתית או שלחה את העתקי הדוחות לבעלי המניות של החברה.

פרטיו של מנכ"ל החברה ו/או מי שמנהל את עניינה השוטפים בפועל יהיה תוארו אשר יהיה.

פרטיו של רואה החשבון המבקר של החברה. 

בנוסף מחויבת כל חברה בדיווחים שוטפים לרשם החברות בנושאים המפורטים להלן ובהתאם לטפסים הרלוונטיים:

שינויים בתקנון החברה – תוך 14 יום ממועד ההחלטה.

החלטה על שינוי שם החברה – תוך 14 יום ממועד ההחלטה.

הגדלת ההון הרשום או הקטנתו – תוך 14 יום ממועד ההחלטה.

שינוי במען המשרד הרשום – תוך 14 יום ממועד שינוי המען.

הודעה לפי סעיף 159, שלחברה אין רואה חשבון מבקר – תוך 90 ימים מהמועד בו הופסקה העסקתו של הרו"ח;

מינויים לדירקטוריון ושינויים בהרכבו – תוך 14 ימים ממועד השינוי.

הקצאת מניות – ארבעה עשר ימים ממועד ההקצאה.

העברת מניות – בסמוך ככל הניתן למועד ההעברה;

מיזוג – תוך 3 ימים מיום כינוס האסיפה הכללית.

שינוי בסוג החברה- הפיכה לחל"צ או לחברה ציבורית – תוך 14 יום ממועד ההחלטה.

חשוב לציין כי אי דיווח או אפילו אי דיווח במועד עלול לגרור מספר סנקציות הקבועות בחוק.

ראשית רשם החברות יכול להכריז על החברה כ"חברה מפרת חוק", הכרזה אשר מקפלת בתוכה מספר סנקציות כגון:

לא ירשמו שעבודים על נכסי החברה (יקשה על קבלת הלוואות בנקאיות למשל) / שינוי בפרטי שעבוד קיים או ביטולו.

לא ירשמו שעבודים לטובת החברה ולא ירשם משכון לטובת החברה אצל רשם המשכונות.

החברה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה.

לגבי הפרות משנת 2009 ואילך– החברה המפרה ובעל השליטה בה, לא יוכלו להקים ולרשום חברה חדשה.

לא יירשם מיזוג בין חברות כאשר אחת מהחברות הוכרזה כ"חברה מפרת חוק".

 הסנקציות המוטלות על חברה שהוכרזה כחברה מפרת חוק, מצטרפות לעיצומים הכספיים שרשאי הרשם להטיל על חברה שהפרה חובותיה כאמור. הרשם רשאי להטיל על חברה עיצום כספי ששיעורו כיום הינו כ- 7,300 ₪, בגין כל הפרה. כמו כן ניתן להטיל עיצום כספי נוסף בגין הפרה נמשכת של אי הגשת דו"ח שנתי, לכל יום שבו נמשכת ההפרה, עד לסכום של 250,000 ₪. אם העיצום הכספי לא שולם במועד על ידי החברה, רשאי הרשם  לדרוש את תשלומו מדירקטור של החברה.

למשרדנו ניסיון נרחב בליווי משפטי שוטף לחברות פרטיות, לרבות בכל הנוגע לניהול מערך הדיווחים לרשם החברות והתנהלות מול רשם החברות במקרים של הפרת חובות הדיווח. 

רשתות חברתיות