פבר
15

מס רכישה 2015

image

ברשימה זו נביא את הסכומים המעודכנים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה, לרבות מדרגות מס הרכישה העדכניות) לשנת המס 2015 (בהתאם הוראת ביצוע 1/2015):

 

מס רכישה

 

א. דירת מגורים יחידה

 

1. על חלק השווי שעד 1,568,800 שקלים חדשים – לא ישולם מס;

2. על חלק השווי העולה על 1,568,800 שקלים חדשים ועד 1,860,790 שקלים חדשים – 3.5%;

3. על חלק השווי העולה על 1,860,790 שקלים חדשים ועד 4,800,605 שקלים חדשים – 5%;

4. על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים ועד 16,002,015 שקלים חדשים – 8%;

5. על חלק השווי העולה על 16,002,015 שקלים חדשים – 10%.

 

ב. דירת מגורים שאינה דירה יחידה – עד ליום 30.06.2015

 

1. על חלק השווי שעד 1,162,120 שקלים חדשים – 5%;

2. על חלק השווי העולה על 1,162,120 שקלים חדשים ועד 3,486,350 שקלים חדשים – 6%;

3. על חלק השווי העולה על 3,486,350 שקלים חדשים ועד 4,800,605 שקלים חדשים – 7%;

4. על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים ועד 16,002,015 שקלים חדשים – 8%;

5. על חלק השווי העולה על 16,002,015 שקלים חדשים – 10%.

 

ג. דירת מגורים שאינה יחידה – מיום 1.7.2015 ועד 15.01.2016.

 

1. על חלק השווי שעד 1,126,475 שקלים חדשים – 3.5%;

2. על חלק השווי העולה על 1,126,475 שקלים חדשים ועד 4,800,605 שקלים חדשים – 5%;

3. על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים ועד 16,002,015 שקלים חדשים – 8%;

4. על חלק השווי העולה על 16,002,015 שקלים חדשים – 10%.

 

ד. הקלה ל"עולה"

 

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה – 1974 (להלן: תקנות מס רכישה), זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה, להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה שלפני עליתו לישראל מסתיימת לאחר 9 השנים שלאחר עלייתו לישראל.

1. על חלק השווי שעד 1,700,220 שקלים חדשים – 0.5%;

2. על חלק השווי העולה על 1,700,220 שקלים חדשים – 5%.

 

ה. הקלה לרוכש משק חקלאי

 

בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה זכאי הרוכש "משק חקלאי" לתשלום מס רכישה (לגבי החלק שאינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה על דירת מגורים כאמור לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

1. על חלק השווי שאינו עולה על 347,755 שקלים חדשים – 0.5%;

2. על חלק השווי העולה על 347,755 שקלים חדשים – 6%.

 

מס שבח

 

א. סעיף 49ה' לחוק

 

סעיף 49ה' לחוק מאפשר מכירת דירה בפטור בנוסף למכירת דירה אחרת נוספת שתימכר אף היא בפטור וזאת בין היתר בכפוף לכך שהמוכר רכש ב- 12 החודשים שטרם מכירת הדירה הנוספת או ב- 12 החודשים שלאחר מכירת הדירה הנוספת דירה אחרת וזאת בשווי העולה כדי 75% לפחות משווין של שתי הדירות הנמכרות.

 

הפטור בסעיף 49ה' מוגבל בסכומים כדלקמן:

 

שווי שתי הדירות הנמכרות יחד 2,022,000 שקלים חדשים;

שווי מירבי של הדירות 3,364,000 שקלים חדשים.

 

ב. סעיף 49ז' לחוק

 

סעיף 49ז' לחוק קובע לעניין מכירת "דירת מגורים מזכה" (בהתאם לפרק חמישי 1 לחוק) כי מקום בו התמורה מושפעת מזכויות לבניה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף בשל הזכויות לבניה נוספת זאת בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש שבין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך. כמו כן, נקבע כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.

להלן סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור המעודכנים:.

רצפת הפטור – 517,100 שקלים חדשים.

תקרת הפטור – 2,064,600 שקלים חדשים.

 

לייעוץ משפטי פרטני על ידי עורך דין מקרקעין נשמח לעמוד לשירותכם

רשתות חברתיות